top of page

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

 

1.  DATOS IDENTIFICATIVOS: En cumprimento do deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: a emoresa titular de www.sesoduran.com é Oscar Domínguez González, con NIF 36048600X e domicilio social en Avda. Martínez Garrido 1, Baixo - 26205 Vigo, Pontevedra, con correo electrónico de contacto ifno@sesoduran.com.

2. USUARIOS: O acceso e/ou uso deste portal de Óscar Domínguez González atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o antedito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de uso aquí relectidas. As citadas condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrido cumprimento.

3. PROTECIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL:

Responsable: Óscar Domínguez González

Finalidade: Xestión da solicitude

Lexitimación: Prestación de servizos

Destinatarios: Non se ceden datos a terceros

Dereitos: Puede exercitar los dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición ou portabilidade dos datos aportados, como se indica na información adicional.

Información Adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos seguindo el siguiente enlace

 

INFORMACIÓN DETALLADA PROTECCIÓN DE DATOS: 

Responsable

Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: Óscar Domínguez González

Domicilio Social: Avda. Martínez Garrido 1, Baixo - 26205 Vigo

Teléfono: +34 647 654 984

Email: info@sesoduran.com

 

Finalidade

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais? Tratamos a información que nos facilitan as personas interesadas co fin de xestionar o envio da información ou dos produtos solicitados. Non se realizarán tratamentos de datos automatizados coa fin de elaborar perfiles. Por cánto tempo conservaremos os seus datos? Os datos persoais facilitados polo usuario se conservarán mentras non se solicite l supresión dos mesmos por parte do interesado.

 

 

Lexitimación       

 

A base legal para o tratamento dos seus datos á a execución da súa solicitude, o desenvolvemento e execución das relacións contractuaiss y precontractuais establecidas con vostede, así como o cumprimiento de obligacións legaiss que lle son de aplicación a Óscar Domínguez González.

 

 

Destinatarios      

 

A qué destinatarios se van comunicar os seus datos? Óscar Domínguez González non realiza cesiónss de datos a terceiros, salvo ás Administracións públicas ás que se encontre obrigado por Lei.

 

Dereiros            

 

O usuario poderá exercer en todo momento os dereitos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Oposición e Portabilidade dos datos aportados, según o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos e na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitaiss, dirixindo un escrito no que especifique que dereito desexa exercer e adxuntando copia de documento oficial que o identifique dixigido á dirección enriba indicada ou ao correo electrónico info@sesoduran.com

 

Asemade, o-a interesado-a pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control.

 

 

En cumprimiento do establecido no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos y na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitales, comunicamos ao usuario que os datos persoais que nos facilite de forma voluntaria, por cualquera de nosos medios de recollida de información, van  ser incorporados ás Actividades de Tratamento automatizados de datos de carácter persoal titularidade de Óscar Domínguez González, co fin de poder prestarlle os nosos servizos, así como para manterlle informado sobre cuestións relativas á actividade da empresa e os seus servizos. Os campos marcados con “*” son de carácter obrigatorio, polo que a non cumplimentación de ditos campos impedirá ao USUARIO disfrutar dalgúns dos Servizos e informaciónss ofrecidas na Web.Os datos contidos neles serán tratados de forma confidencial.

 

Óscar Domínguez González cumpre íntegramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal,ey cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade.

 

Óscar Domínguez González ten adoptadas as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requerido, según a natureza dos datos personais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre según o estado da técnica, a súa  alteración, pérdida, tratamento ou acceso non autorizado. Para a realización da xestión antes mencionada pode ser necesario que se cedan os datos a encargados do tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas (as cales poden verificar a veracidade dos datos).

 

En caso de que o USUARIO facilite datos de carácter persoal, referentes a persnas físicas distintas a si mesmo, o USUARIO deberá, con carácter previo á inclusión, informalles do contenido da presente clausula, dacordo co  establecido en el Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos e na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de dicembre, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.

 

Óscar Domínguez González como responsable das Actividades de Tratamento, garante o exercicio deos dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade dos datos aportados, según o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de deciembre, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, o USUARIO poderá exercer en todo momento os dereitos, dirixindo un escrito ao domicilio social, adxuntando copia do DNI ou Pasaporte.

 

Óscar Domínguez González garante que todas as comunicacións comerciais que dirixe aos seus clientes cumpren a normativa vixente.

 

Por iso, en cumprimento da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico e a Lei 9/2014 Xeral de Telecomunicacións, se informa ao USUARIO que Óscar Domínguez González poderá enviarlle por medios electrónicos información acerca de produtos e servizos de interese ao que Vostede presta o seu consentimento

 

En cualquer momento poderá revocar esta autorización no enderezo info@sesoduran.com.

 

bottom of page